logo

Sheeque

Er is iemand die aan je denkt
Algemene voorwaardenDefinities

- Consument: Natuurlijke of rechtspersoon die aan Sheeque opdracht geeft om diensten te verrichten en/of producten en/of digitale inhoud te leveren.
- Dienst(en): Alle dienst(en) die Sheeque in het kader van een geaccepteerde opdracht verricht.
- Digitale inhoud: Gegevens die in digitale vorm geproduceerd en geleverd worden.
- Opdracht/overeenkomst: De overeenkomst tussen Sheeque en de consument gesloten, die strekt tot de levering van producten, diensten en/of digitale inhoud.
- Aanbod: Een schriftelijke omschrijving van de aangeboden producten, digitale inhoud en/of diensten die zullen worden verricht door Sheeque met vermelding van de kosten en voorwaarden.
- Bedenktijd: De termijn waarbinnen de consument gebruik kan maken van zijn herroepingsrecht.
- Herroepingsrecht: De mogelijkheid van de consument om binnen de bedenktijd af te zien van de overeenkomst.


Identiteit van Sheeque

Athena van den Dool MSc
info@sheeque.nl


Artikel 1. Toepasselijkheid

1.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod van Sheeque en op elke tot stand gekomen overeenkomst tussen Sheeque en consument.
1.2 Voordat de overeenkomst wordt gesloten, wordt de tekst van deze algemene voorwaarden aan de consument beschikbaar gesteld.
1.3 Wanneer blijkt dat een of meerdere bepalingen in deze algemene voorwaarden op enig moment geheel of gedeeltelijk nietig of vernietigbaar is of zijn, dan blijven de overige bepalingen volledig van toepassing.
1.4 Wanneer Sheeque niet steeds strikte naleving van deze algemene voorwaarden verlangt, betekent dit niet dat de bepalingen niet van toepassing zijn of dat Sheeque het recht verliest om in andere gevallen wel strikte naleving van de bepalingen van deze algemene voorwaarden te verlangen.


Artikel 2. Het aanbod

2.1 Indien een aanbod een beperkte geldigheidsduur heeft of onder voorwaarden geschiedt, wordt dit nadrukkelijk in het aanbod vermeld.
2.2 Het aanbod bevat een omschrijving van de aangeboden producten, digitale inhoud en/of diensten en de prijs. De beschrijving is voldoende gedetailleerd om een goede beoordeling van het aanbod door de consument mogelijk te maken. Als er gebruik wordt gemaakt van afbeeldingen, zijn deze een waarheidsgetrouwe weergave van de aangeboden producten. Kennelijke vergissingen of kennelijke fouten in het aanbod binden Sheeque niet.
2.3 Elk aanbod bevat zodanige informatie, dat voor de consument duidelijk is wat de rechten en verplichtingen zijn, die aan de aanvaarding van het aanbod zijn verbonden.
2.4 Acties en aanbiedingen uit de nieuwsbrieven van Sheeque gelden alleen voor consumenten die zijn aangemeld voor de nieuwsbrief.


Artikel 3. Bestellen

3.1 Om te bestellen, kan een consument een bestelformulier of contactformulier invullen. Nadat de bestelling is geplaatst, zal Sheeque zo spoedig mogelijk per e-mail een bevestiging van de bestelling zenden met daarin het aanbod en het te betalen totaalbedrag. Wanneer de consument akkoord is met het aanbod en het daarin genoemde totaalbedrag, kan de consument het aanbod aanvaarden langs elektronische weg of door over te gaan tot de betaling.


Artikel 4. De overeenkomst

4.1 De overeenkomst komt tot stand op het moment dat de consument akkoord gaat met het aanbod van Sheeque.
4.2 Zodra de overeenkomst tot stand komt, wordt door Sheeque onverwijld een bevestiging naar de consument gezonden van ontvangst van de aanvaarding van het aanbod.


Artikel 5. Betalen

- De consument kan betalen door het verschuldigde bedrag per bank over te schrijven op:


Rekeningnummer: NL71ABNA0576852171
Ten name van: A.M. van den Dool
Onder vermelding van het betalingskenmerk zoals deze vermeld staat in de bestelbevestiging


5.2 Zodra de betaling door Sheeque is ontvangen, zal zo spoedig mogelijk per e-mail een betalingsbevestiging worden verzonden, dat tevens een bevestiging van ontvangst van de aanvaarding van het aanbod is.
5.3 Voor zover niet anders bepaald in de overeenkomst, dienen de door de consument verschuldigde bedragen te worden voldaan binnen 14 dagen nadat de bestelbevestiging is verzonden. Wanneer binnen 14 dagen na het verzenden van de bestelbevestiging geen betaling is ontvangen, zal, tenzij anders met de consument afgesproken, de bestelling automatisch worden geannuleerd.


Artikel 6. Levering

6.1 Wanneer de betaling is ontvangen, zal het product worden (klaar)gemaakt en verzonden. Als plaats van levering geldt het adres dat de consument aan Sheeque kenbaar heeft gemaakt.
6.2 Wanneer een product op voorraad is, zal Sheeque ernaar streven om het product binnen 2 werkdagen, maar in ieder geval binnen 30 dagen, nadat de betaling is ontvangen te verzenden, tenzij een andere leveringstermijn is overeengekomen. De levering zal, afhankelijk van de post, een tot enkele werkdagen na de dag van de verzending bij het door de consument opgegeven adres in Nederland aankomen. Verzendingen naar het buitenland kunnen, afhankelijk van de post, langer duren.
6.3 Wanneer een product niet op voorraad is, bijvoorbeeld omdat een product naar specifieke wensen van de consument moet worden gemaakt, zal Sheeque ernaar streven om het product binnen 30 dagen nadat de betaling is ontvangen te maken en verzenden naar het door de consument opgegeven adres. Dit kan in uitzonderlijke gevallen langer duren en Sheeque zal in zulke gevallen contact opnemen met de consument om een indicatie te geven van de levertijd.


Artikel 7. Verzendkosten

7.1 De verzendkosten voor verzending naar een adres in Nederland worden per product duidelijk vermeld op de website.
7.2 Wanneer er meerdere producten naar eenzelfde adres worden verzonden, zal Sheeque nakijken wat het totale gewicht van het pakket wordt en worden de totale verzendkosten mogelijk lager dan de optelsom van de verzendkosten voor ieder product afzonderlijk.
7.3 De hoogte van de verzendkosten naar een adres buiten Nederland zal afhangen van de bestemming.
7.4 De exacte hoogte van de verzendkosten zullen aan de consument worden doorgeven per e-mail in de aanvraag- of bestelbevestiging.


Artikel 8. Voorraad

8.1 In beginsel zijn alle producten uit de collectie die aangeboden worden op de website op voorraad. Sheeque doet haar uiterste best om de website bij te houden. Het is echter mogelijk dat iemand die tegelijk met de consument winkelt een product net iets eerder dan de consument bestelt. Hierdoor is het mogelijk dat een product uit de collectie onverhoopt toch niet meer op voorraad is. In dat geval zal Sheeque de consument vrijblijvend een mogelijk alternatief voorleggen. Wanneer de consument niet akkoord kan of wil gaan met een alternatief product met mogelijk ook een langere levertijd, heeft de consument de mogelijkheid om de bestelling te annuleren.
8.2 Producten uit het portfolio zijn niet op voorraad. Deze producten kunnen in sommige gevallen worden nabesteld. De consument kan hiervoor vrijblijvend contact opnemen met Sheeque.
8.3 De Sheeque brievenbuskunst en schilderijen uit de huidige collectie zijn handgemaakte schilderijen. Van deze producten is er altijd maar een stuk op voorraad. Ook van de handgeschilderde Aquarel Boekenleggers is er een beperkte voorraad. Wanneer een consument meerdere stuks van hetzelfde product wil bestellen, kunnen er in overleg mogelijk meerdere exemplaren van een schilderij worden gemaakt. De consument kan hiervoor vrijblijvend contact opnemen met Sheeque.
8.4 De levertijd van producten die niet op voorraad zijn en nog moeten worden gemaakt, is mogelijk langer dan gebruikelijk. Sheeque zal een indicatie van de levertijd aan de consument doorgeven per e-mail in de aanvraag- of bestelbevestiging. Gezien de aard van de werkzaamheden, is Sheeque niet gebonden aan deze indicatie.
8.5 Aangezien brievenbuskunst, schilderijen en aquarel boekenleggers met de hand worden geschilderd, zullen er altijd verschillen zijn tussen nabestelde producten en afgebeelde producten in het portfolio.


Artikel 9. Producten op maat laten ontwerpen en/of maken

9.1 Om een ontwerp of product op maat aan te vragen, kan een consument een aanvraagformulier of contactformulier invullen. Nadat de aanvraag is geplaatst, zal Sheeque zo spoedig mogelijk per e-mail een bevestiging van de aanvraag zenden met daarin het aanbod, een indicatie van de levertijd en het totaalbedrag. Wanneer de consument akkoord is met het aanbod en het daarin genoemde totaalbedrag, kan de consument het aanbod aanvaarden langs elektronische weg of door over te gaan tot de betaling.
9.2 Indien de overeenkomst een nieuw ontwerp betreft,
a. zal in het aanbod onder andere de hoogte van de ontwerpkosten gespecificeerd worden.
b. zal Sheeque met de werkzaamheden starten na ontvangst van de betaling ter hoogte van de ontwerpkosten.
c. zal het ontwerp als digitale inhoud per e-mail naar de consument worden verzonden, waarna er eventueel naar wens van de consument wijzigingen kunnen worden aangebracht en meerdere versies van het ontwerp naar de klant worden gezonden.
d. en de consument onverhoopt niet tevreden is met het uiteindelijke ontwerp, heeft de consument de mogelijkheid om de verdere productie te annuleren. De consument dient in dit geval niet meer dan de ontwerpkosten te betalen. Het overige deel van het in het aanbod te betalen totaalbedrag zal komen te vervallen.


Artikel 10 Herroepingsrecht

10.1 De consument kan een overeenkomst met betrekking tot de aankoop van een product gedurende een bedenktijd van 14 dagen zonder opgave van redenen ontbinden. De voornoemde bedenktijd gaat in op de dag nadat de consument of een door de consument aangewezen derde, die niet de vervoerder is, het product heeft ontvangen. Tijdens de bedenktijd zal de consument zorgvuldig omgaan met het product en de verpakking. Hij zal het product slechts uitpakken of gebruiken in de mate die nodig is om de aard, de kenmerken en de werking van het product vast te stellen. Het uitgangspunt hierbij is dat de consument het product slechts mag hanteren en inspecteren zoals hij dat in een winkel zou mogen doen. Wanneer de consument gebruik maakt van zijn herroepingsrecht meldt hij dit binnen de bedenktermijn door middel van een ondubbelzinnig (e-mail)bericht aan Sheeque. Hiervoor mag de consument het contactformulier op de website gebruiken. Sheeque zal vervolgens zo spoedig mogelijk retourinstructies verstrekken. Zo snel mogelijk, maar binnen 14 dagen vanaf de dag volgend op de dag van de retourmelding, zendt de consument het product terug met alle geleverde toebehoren, indien redelijkerwijs mogelijk in originele staat en verpakking en conform de door Sheeque verstrekte redelijke en duidelijke instructies. Het risico en de bewijslast voor de juiste en tijdige uitoefening van het herroepingsrecht ligt bij de consument. De consument draagt de rechtstreekse kosten van het terugzenden van het product. Als de consument gebruik maakt van zijn herroepingsrecht, worden alle aanvullende overeenkomsten van rechtswege ontbonden. Wanneer een consument gebruik maakt van zijn herroepingsrecht, vergoedt Sheeque alle betalingen van de consument, inclusief eventuele leveringskosten, binnen 14 dagen na de retourmelding van de consument. Sheeque mag wachten met terugbetalen totdat het product retour is ontvangen. Wanneer de consument heeft gekozen voor een duurdere methode van levering dan de goedkoopste standaardlevering, hoeft Sheeque de bijkomende kosten voor de duurdere methode niet terug te betalen.
10.2 Sheeque maakt en levert ook gepersonaliseerde producten en producten die naar specifieke wensen van de consument worden gemaakt. Het herroepingsrecht is niet van toepassing op gepersonaliseerde en naar specifieke wensen van de consument gemaakte producten.


Artikel 11. Aansprakelijkheid

11.1 Alle producten worden met grote zorg gemaakt en verpakt voor verzending. Wanneer het product toch een productiefout bevat of beschadigd raakt tijdens de verzending, heeft de consument het recht om het product te retourneren. Het product zal worden gerepareerd of opnieuw voor de consument gemaakt en zo snel mogelijk naar de consument worden toegezonden. Voor schade aan het product door andere oorzaken is Sheeque niet aansprakelijk.
11.2 Schilderijen en producten van papier zijn onderhevig aan invloeden van buitenaf. Alhoewel de schilderijen ter bescherming een laag vernis hebben gekregen, kunnen deze uitbleken in de zon en beschadigen door vocht en hoge luchtvochtigheid. Ook producten van papier kunnen door vocht, zonlicht en gebruik beschadigen en uitbleken. Voor deze schade is Sheeque niet aansprakelijk. Om de producten in optimale conditie te houden, kan de consument de producten het beste in een droge ruimte en uit de zon bewaren.
11.3 Indien Sheeque aansprakelijk zou zijn voor enigerlei schade, dan is de aansprakelijkheid van Sheeque beperkt tot maximaal eenmaal de factuurwaarde van de overeenkomst, althans tot dat gedeelte van de overeenkomst waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft.
11.4 Sheeque heeft en behoudt te allen tijde het recht om, indien en voor zover mogelijk, de schade van de consument ongedaan te maken.


Artikel 12. Klachtenregeling

12.1 Consumenten kunnen klachten kenbaar maken via het contactformulier op de website.
12.2 Sheeque zal de klachten binnen een termijn van 14 dagen na ontvangst van de klacht beantwoorden. Als een klacht een voorzienbaar langere verwerkingstijd vraagt, wordt door Sheeque binnen de termijn van 14 dagen geantwoord met een bericht van ontvangst en een indicatie voor de termijn waarin de consument een meer uitvoerig antwoord kan verwachten.


Artikel 13. Geschillen

13.1 Op overeenkomsten tussen de Sheeque en de consument waarop deze algemene voorwaarden betrekking hebben, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing, ook indien aan een verbintenis geheel of gedeeltelijk in het buitenland uitvoering wordt gegeven of indien de bij de rechtsbetrekking betrokken partij aldaar een woonplaats heeft.
13.2 Alle geschillen zullen worden beslecht door de bevoegde rechter in het arrondissement Rotterdam.